top of page
AEnB2UqHmDudgiDvTCT-0KQV2OCkSuZoCToMVB9h
Begrippenlijst Makelaarstermen - Bouman Makelaardij Vlaardingen

alle Begrippen rondom de makelaardij

Begrippenlijst Bouman Makelaardij Vlaardingen

Wat betekenen alle makelaarstermen?

Bij de aan- en verkoop of taxatie van uw huis komt u wellicht wat onbekende termen tegen. Voor uw gemak hebben we alle makelaarstermen in de begrippenlijst hieronder op alfabetische volgorde toegelicht.

Ontbreekt er een term of is iets nog steeds onduidelijk?
Neem contact met mij op en dan help ik u verder.

Aankoopbegeleiding
 

Wanneer een aankoopmakelaar een aankooptraject begeleidt noemt met dit aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de “koper” stap voor stap mee door het koopproces. Dat begint bij een bezichtiging en eindigt bij het bezoek aan de notaris. Indien er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden, sta ik uiteraard voor u klaar.

Aankooptraject
 

Een aankooptraject is het volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt de klant van A t/m Z.

 

Vroeger kocht de consument een huis van de makelaar maar tegenwoordig neemt de koper z’n eigen makelaar mee. De aankoopmakelaar beschermt de koper tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop. Ook adviseert de aankoopmakelaar over de waarde van de woning en welke strategie het slimste is om toe te passen.


Aanneemsom

 

De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.

De aanneemsom bestaat uit:

 • Een vaste aanneemsom welke is bepaald in de overeenkomst

 • Aangevuld met stelposten. Stelposten zijn in de aanneemsom begrepen geldbedragen ten laste waarvan voor bepaalde, in de overeenkomst aangegeven bestemmingen uitgaven kunnen worden gedaan.

 

Als er geen vaste aanneemsom is overeengekomen, noch een richtprijs, dan is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.

Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door de aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk gevraagde prijzen.

Meerwerk valt niet onder de aanneemsom.


Aannemingsovereenkomst

 

De overeenkomst tussen een aannemer en een opdrachtgever om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Het moet gaan om een werk van stoffelijke aard (het bouwen van een garage). Als het gaat om een niet-stoffelijk werk is er sprake van een overeenkomst van opdracht.

De prijs die de opdrachtgever verschuldigd is wordt ook wel aanneemsom genoemd. De aannemer is niet alleen verplicht het werk te realiseren maar ook op te leveren.


Aanschrijving

Met een aanschrijving kan de gemeente huiseigenaren verplichten om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan een woning te herstellen of als een woning bouwkundige gebreken heeft.

De gemeente stuurt een zogeheten aanschrijving naar de eigenaar van de woning of naar degene die de verbeteringen mag doorvoeren. Ook op een stuk grond kunnen aanschrijvingen rusten.

Een aanschrijving wordt in het kader van Wet Publiekrechtelijke Beperkingen ingeschreven in het Kadaster. Bij inzage van een perceel door een notaris krijgt deze te zien of er een aanschrijving op het perceel zit.


Afkoopwaarde

Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van je beleggingshypotheek dat u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Dit bedrag kan u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.


Aflossingsvrije Hypotheek

 

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt geen aflossing betaald, maar alleen rente. Het terug te betalen bedrag wordt dus niet minder.

Voordeel hiervan is dat het fiscale voordeel (fiscale aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd wordt de lening terug betaald.


Afsluitkosten

Alle kosten die je maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG.


Akte

Een akte is een notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar je mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.


Akte van Levering
 

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd.

Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend- en aankoop makelaar een conceptakte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

Akte van splitsing

De akte van splitsing is een notariële akte die opgesteld wordt als u een appartement koopt. Bij een woonhuis is deze niet nodig, maar als u een appartement koopt, koopt u een deel van het gehele gebouw.

In de splitsingsakte liggen de appartementsgegevens en -rechten vast, zoals: 

 • De locatie van het gebouw en het perceel

 • Een inventaris van wat er allemaal bij het appartementencomplex hoort, welke delen gemeenschappelijk zijn en wat privé is

 • Wie de eigenaar van het appartement is

 • Hoe de appartementsrechten zijn vastgelegd bij het Kadaster

 • Welk splitsingsreglement van de VvE (Vereniging van Eigenaren) van toepassing is


Anuïteiten hypotheek
 

Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast tijdens de looptijd van lening gelijk zolang de rente niet wijzigt.

In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert wijzigt de samenstelling: u lost steeds meer af en betaalt minder rente.

Anti-Speculatiebeding

 

Een regulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond.

Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen. Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.


Appartement

Een zelfstandige woning in een groot (groter) gebouw zoals een flat.

Het gebouw bestaat meestal uit meerdere lagen maar dat hoeft niet. Er bestaan ook appartementen die naast elkaar zijn gelegen. Wanneer zo’n gebouw wordt gebouwd moet het worden gesplitst.

Iedere wooneenheid krijgt een eigen kadastraal en huisnummer. Iedere eigenaar heeft een exclusief alleenrecht een gedeelte te mogen bewonen of gebruiken.


Appartementsrecht

 

Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van een gebouw. Het appartementsrecht geeft het aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering).

De gezamenlijke eigenaren hebben samen alle stemmen om voor- of tegen een voorstel te stemmen. Afhankelijk van de verdeling ontstaat een gedeeld stemrecht. Een vergadering van de VvE vindt meestal één keer per jaar plaats. Het is niet verplicht om de vergadering(en) bij te wonen maar zeker aan te raden.

Asbest

 

Asbesthoudend materiaal is tot begin jaren negentig toegepast. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement.

Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Het komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht).

Soms is deze stof lastig te herkennen en moet er een onderzoek plaats vinden om de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen aan te tonen.

Vanaf 1993 is de verwerking asbestmateriaal verboden.


Asbestclausule

 

Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst.

Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.


Bankgarantie
 

Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met de afgifte van een bankgarantie dat zij garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

Meestal komen koper en verkoper overeen dat de bankgarantie bij de notaris binnen moet zijn circa één week na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst gaan de originele stukken naar de notaris die de data in de gaten houdt m.b.t. gestelde bankgarantie. Mocht de bankgarantie niet op tijd bij de notaris binnen zijn, zal de notaris aktie ondernemen zodat koper alsnog zijn verplichting nakomt. Verkoper en makelaar worden hiervan ook op de hoogte gesteld.

In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper ook een waarborgsom storten.

Bedenktijd (wettelijk)
 

Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend, krijgt de koper drie (werk-)dagen de tijd om zich te bedenken. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper, staat in de koopovereenkomst beschreven.

Bedrag in depot bij de notaris

Tijdens de eindinspectie wordt de woning gecontroleerd op hetgeen is afgesproken. Blijkt er bijvoorbeeld lekkage te zijn of een CV-ketel niet te werken kan in overleg met beide partijen en de notaris besloten worden een bedrag in depot te houden. Dat bedrag wordt niet uitgekeerd aan verkoper totdat het geschil is opgelost.

Bedrijfsmakelaar

Een makelaar die specialist is in bedrijfsmatig onroerend goed.

Dit kan betrekking hebben op woningen, winkels, kantoren bedrijfshallen en bedrijfsterreinen.

Belastingaftrek

 

Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.


Bestek
 

Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de materialen die gebruikt worden, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Het is ook nodig voor de kwaliteitscontrole van de bouw.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet.

In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven.

U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

 


Bezichtiging

Het bekijken van een te koop staand huis door geïnteresseerde kopers.

Bijleenregeling

Sinds 1 januari 2004 is de Bijleenregeling van kracht. Volgens deze regeling moet u de overwaarde van uw oude huis in de nieuwe woning investeren om te kunnen blijven profiteren van de maximale hypotheekrente aftrek.

 


Blokverwarming
 

Centrale verwarming van meerdere woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis.

Bij blokverwarming is sprake van collectieve afname van aardgas voor warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming. Voor blokverwarming berekenen energiedistributiebedrijven de afnemers een warmteprijs die is gebaseerd op het kleinverbruikerstarief.

Bloot eigenaar

 

U bent eigenaar van een onroerende zaak maar iemand anders heeft daarop een beperkt zakelijk recht. Een huis kan zijn gesplitst in 2 delen, zoals grond en opstal.

Bijvoorbeeld: De één is eigenaar van de grond terwijl de ander eigenaar is van de woning. Koper 1 koopt de grond en koper 2 koopt de opstal om in te gaan wonen.


Bod
 

Het bedrag dat een geïnteresseerde biedt op een woning, appartement of perceel.

Boeterente

Een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk aflossen kan geld kosten. De meeste banken rekenen een boeterente bij het vroegtijdig aflossen.

Indien u tussentijds wilt aflossen, sluit dan een hypotheek af waarbij dit boetevrij kan.


Bouwdepot

Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald.

Ook bij een verbouwing van een bestaande woning kan er sprake zijn van een depot.


Bouwfinanciering

De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen.

De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald.

Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.


Bouwtechnische keuring

 

Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning.

Door deze keuring krijgt u op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning en inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. De kosten worden uitgesplitst in directe kosten, kosten op termijn en woningverbetering.

Onderdeel Verduurzaming

Aan het keuringsrapport is een onderdeel verduurzaming toegevoegd. De bouwkundige geeft u mogelijkheden voor verduurzaming of energiebesparing die aansluiten op de woning en uw wensen.


Bouwkundig rapport
 

Een bouwkundig rapport wordt door een bouwkundig inspecteur opgesteld nadat hij de woning heeft gekeurd. Hij legt zijn bevindingen vast in het rapport. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw in stand te houden en de kosten die op termijn worden verwacht. Zeg maar de kosten binnen 1 jaar (directe herstelkosten) en binnen 5 jaar (onderhoudskosten op termijn).

Bouwtermijnen

Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

Bungalow

Een bungalow is een woning, soms een recreatiewoning, bestaande uit een enkele woon-en slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt valt dit type bouw ook nog onder het begrip bungalow, vaak semi-bungalow genoemd.

De meeste bungalowparken hebben gemeenschappelijke paden en parkeerplaatsen. Soms zijn er meer faciliteiten die onder gezamenlijk eigendom vallen. Het onderhoud is dan ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De besturen van deze verenigingen kunnen rechtshandelingen plegen en contracten sluiten waaraan de individuele leden wettelijk gebonden zijn. Bij het kopen van een bungalow op een bungalowpark vormt zo’n VvE soms een onverwacht hoge extra vaste uitgave.

Canon

De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.


Cascobouw

 

Een casco opgeleverde woning wil zeggen dat de bouwer van het huis alleen de ruwbouw verzorgt. Uw huis wordt dan wind- en waterdicht opgeleverd: inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen. Verder zal u alles zelf moeten doen.

Het voordeel van cascobouwen is dat het financieel voordeliger is en dat u het bouwtempo kunt bepalen.


Certificering
 

Zonder enige opleiding kan iedereen zich makelaar noemen. Alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich door SCVM laten certificeren. De eisen zijn hoog en jaarlijkse bijscholing is verplicht.

Courtage

De makelaarscourtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis.

De makelaarscourtage is vaak een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever.

Over het algemeen wordt de afgesproken courtage verrekend door de notaris bij het transport van de woning.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.


Dagrente

 

Het dagrentesysteem kijkt naar de rente op of rond de dag waarop uw hypotheekakte passeert. Is op dat moment de rente die voor vergelijkbare leningen wordt betaald lager dan uw offerterente, dan krijgt u die lagere rente. Is de rente hoger, dan blijft je offerterente gelden.

Het moment van beoordelen kan per hypotheekverstrekker verschillen. Het dagrentesysteem biedt u dus een kans op een lagere rente.

Hiernaast zijn er nog de vaste rente en de dalrente.


Deeldiensten
 

Een makelaar kan deeldiensten aanbieden, eigenlijk het tegenovergestelde van de full-service makelaar. Van tevoren wordt afgesproken wie welke werkzaamheden uitvoert.

Doorzonwoning

 

Een woning waar de zon volledig doorheen schijnt. Vaak heeft deze in de voor- en achtergevel een groot raam of ramen.

Wanneer u voor het huis staat kunt u door de woning heen de achtertuin inkijken.

Economische waarde
 

Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de marktwaarde genoemd).

Eengezinswoning

 

Een ééngezinswoning is een woningtype dat bedoeld is voor bewoning door één persoon en zijn/haar eventuele gezin.


Effectieve rente
 

Dit is de rente die u werkelijk betaalt. De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan.

Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.).

Eigendomsakte / Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.

Een eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.


Eigendomsinformatie

In Eigendomsinformatie vindt u informatie over de eigenaar en het eigendom van een perceel, woning, appartement, garagebox of parkeerplaats.

Wat vindt u in eigendomsinformatie?

 • Wie de eigenaar is

 • Wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan

 • Welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)

 • Wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)

 • De verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (indien bekend)


Eigenwoningschuld

 

De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning. De rente die je betaalt over deze lening(en), mag je aftrekken in box 1. Het gaat om de (hypotheek)schuld die je hebt afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kan je in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in box 1.


Eigenwoningreserve

 

De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor je geen eigenwoningschuld kunt aangaan als je een andere eigen woning koopt. De eigenwoningreserve is dus het bedrag dat ‘verplicht’ moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning. Als de eigenwoningreserve positief is, kan je voor dit bedrag geen eigenwoningschuld aangaan als je een andere eigen woning koopt. Als de eigenwoningreserve nul of negatief is, heeft de eigenwoningreserve geen invloed op de eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve neemt toe met de overwaarde van een verkochte eigen woning.


Eigenwoning forfait
 

Het eigenwoningforfait is de fiscale bijtelling bij het inkomen vanwege het bezit van een eigen woning. Vroeger werd deze bijtelling de huurwaardeforfait genoemd. Voor de bijtelling geldt, hoe hoger de waarde van de woning, hoe hoger de belasting.

Eindinspectie

Een eindinspectie wordt vaak gedaan wanneer de woning wordt opgeleverd. Koper, verkoper en diens makelaars lopen gezamenlijk een ronde door de woning om te controleren of de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tijdens zo’n inspectie worden diverse zaken gecontroleerd en de meterstanden genoteerd.


Eindvoorstel

Een uiterste bod uitgebracht door één van de onderhandelende partijen.


Energielabel
 

Het energielabel laat je zien hoe zuinig een huis is, en wat je kunt doen om het comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Erfdienstbaarheid
 

Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of bebouwing. De bekendste zijn onder andere; recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond. Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in te grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven, maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan u daarbij helpen.

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. Voor het gebruik van de grond betaalt u een maandelijkse vergoeding (canon) aan de erfverpachter. In deze situatie koopt u een woning en huurt u de grond eronder van de erfverpachter. Daarnaast heeft u de mogelijk om vanaf het 10e jaar, op eigen verzoek, de grond weer terug te kopen van de erfverpachter.


Erfpachtcanon
 

In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van de opstal kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht. Het recht van erfpacht geeft je het recht de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur. Erfpachtcanon is heffing van de gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

 

Executiewaarde
 

De executiewaarde is jarenlang gebruikt en was een waarde die gekoppeld werd aan gedwongen verkoop. De executiewaarde was het bedrag hetgeen een huis opleverde wanneer het gedwongen werd geveild. Deze waarde is inmiddels afgeschaft en mag niet meer als waarde in een taxatierapport worden gebruikt.

Expiratiedatum

 

De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevast periode.


Financieringskosten
 

Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie. Deze kosten zijn veelal aftrekbaar van de belasting. Ga hiervoor naar een onafhankelijke hypotheekadviseur, deze kan je helpen aan een goede hypotheek en alles duidelijk uitleggen.

Financieringsvoorbehoud
 

Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst, ook wel genoemd; voorbehoud financiering. Dat betekent eigenlijk niets anders dan dat de koper de overeenkomst kan ontbinden indien de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek/lening verstrekt. Indien de bank de lening niet verstrekt kan de koper een beroep doen op dit artikel en de koop ontbinden.

 

Fiscaal voordeel
 

Over het algemeen mogen de werkelijk gemaakte kosten voor het verwerven van de financiering voor de woning in mindering worden gebracht bij het aangeven van uw inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen wordt hierdoor minder. Het gaat o.a. om de aftrekposten van de notaris zoals de advies-en bemiddelingskosten, de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente. Er zijn nog meer aftrekposten. Vraag hiervoor uw hypotheekadviseur en/of belastingadviseur naar de voorwaarden.

Full-service
 

Full service betekent het totale pakket aan dienstverlening. Dat begint bij een waardebepaling en adviesgesprek en eindigt bij de notaris. De full-service makelaar neemt het gehele verkoop- en/of aankooptraject voor z’n rekening. U hoeft hierbij zelf m.u.v. opruimen en schoonmaken niets zelf te doen. De makelaar ontzorgt u volledig. Dit in tegenstelling tot deeldiensten.

Funda
 

Funda.nl is de grootste Nederlandse website met aanbod voor onroerend goed. Aangesloten makelaars zoals NVM, VBO-Makelaar en VastgoedPro kunnen de woningen op deze aanbodsite plaatsen. De afgelopen jaren zijn er diverse, rechtszaken geweest over de ongelijke behandeling ten opzichte van de makelaars. Inmiddels wordt het aanbod van alle makelaars consument vriendelijk getoond. VBO, VastgoedPro en NVM makelaars hebben nu dezelfde internetplaatsing. De aanbod website Funda is net zoals Marktplaats niet meer weg te denken uit ons leven. De machtspositie van Funda.nl is erg groot.

Gebruiksoppervlakte
 

De gebruiksoppervlakte (wordt ook wel woonoppervlakte genoemd) van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de scheidingsmuren (dragende muren, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Uitsluitend verwarmde gebieden tellen mee in de berekening.

Gemeentelijke lasten

 

De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a: afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht, onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing.


Herbouwwaarde

 

Het bedrag dat nodig is om je woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van je huis.


Hoofdelijke aansprakelijkheid
 

Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Huishoudelijk reglement
 

Dit is een reglement waarin de regels staan vermeld waaraan een eigenaar zich moet houden. Meestal gaat het hierbij om een appartementsrecht. Veelal staan er zaken over geluidsoverlast en het bezit van huisdieren. Ook andere zaken die tijdens de vergadering van eigenaren worden beslist kunnen hierin worden vermeld. Zo’n huishoudelijk reglement kan worden aangepast.

 

Huurbeding

In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Ook voor tijdelijke huur (ook via Leegstandswet) is toestemming nodig van de geldverstrekker. Hiermee wil de geldverstrekker voorkomen dat de woning bij gedwongen verkoop minder opbrengt.


Hypotheek / hypothecaire lening

Langlopende lening met onroerende zaak (je woning dus) als onderpand.


Hypotheekakte

 

Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.


Hypotheekgever

Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.


Hypotheeknemer

 

De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.


Hypotheekregister

 

Een openbaar – voor iedereen toegankelijk – register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.


Hypotheekrente

 

De hypotheekrente is de rente die je betaalt over de hypothecaire lening die je bij een hypotheekverstrekker hebt afgesloten.

Afhankelijk van de soort hypotheek die je hebt afgesloten betaal je maandelijks een deel hypotheekrente en een deel aflossing van de hypotheekschuld. De hoogte van je hypotheek en het rentepercentage bepalen hoeveel je maandelijkse moet betalen.


Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek betekent dat je de rente die je betaalt over de lening(en) voor het kopen, verbeteren of onderhouden van je eigen huis mag aftrekken van je belastbaar inkomen.

Er zijn een aantal beperkingen voor het aftrekken van de rente:

 • Aftrekbaar is uitsluitend de rente die betrekking heeft op de aankoop van het huis, verbeteringen van het huis, alsmede het onderhoud van het huis.

 • Je mag maar 30 jaar de hypotheekrente aftrekken.

 • De lening moet contractueel verplicht worden afgelost in maximaal 30 jaar

 • Aflossing is minimaal annuïtair (lineair mag ook)

 • De lening moet worden gemeld bij de Belastingdienst.

 • Vanaf 1 januari 2004 is de bijleenregeling van toepassing.

 


Inboedelverzekering
 

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of; huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven. De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.

 

Inboederwaardemeter

Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering.


Inhoud woning

 

Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten, dus buitenkant muur tot buitenkant muur en onderkant vloer en bovenkant dak.


Inschrijvingsprocedure
 

Wanneer er veel belangstelling is voor een woning, worden vaak meerdere biedingen door verschillende geïnteresseerden uitgebracht. Dan kan de verkoper besluiten iedere gegadigde de gelegenheid te geven om binnen een vooraf bepaalde termijn eenmalig een eindbod te doen. Deze werkwijze wordt ook wel een (verkorte) inschrijving genoemd.

Instaprente
 

Een startrente of instaprente is een tijdelijke, meestal lage hypotheekrente (1 of 2 jaar). Tijdens deze renteperiode mag u de rente zonder kosten omzetten of vastzetten voor een bepaalde periode en hypotheekrente tarief. Deze vorm van rente kan meestal alleen bij een nieuwe hypotheek gekozen worden. Een instaprente kan interessant zijn als je verwacht dat de hypotheekrente nog verder gaat dalen, en dus even af wilt wachten voor u de hypotheek voor langere tijd vastlegt. Verwacht je bijvoorbeeld dat de rente binnen een jaar flink zal gaan dalen, dan is een instaprente een goed idee omdat je dan de hypotheek een jaar later tegen een veel gunstiger rentetarief kunt vastzetten.

 

Kadaster
 

Hier is informatie over bepaalde percelen aan te vragen. De makelaars en notarissen hebben meestal tegen betaling een abonnement om direct online data op te halen. De consument kan ook tegen betaling informatie ophalen. Het kadaster beheert het openbaar register van onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. Daarnaast geeft het informatie over de grootte van een grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat, of er eventuele bezwaring is met zakelijke rechten (zoals hypotheek, erfdienstbaarheden e.d.) en welk kadastraal nummer het stuk grond heeft.

Kadastraal uittreksel
 

Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere: • naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar • kadastrale aanduiding • oppervlakte • zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) • belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen) • aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons. Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum. Tegenwoordig heet een kadastraal uittreksel EIGENDOMSINFORMATIE.

Kasrondje

Met het kasrondje kunnen je ouders je helpen met het kopen van je eerste huis. Het kasrondje werkt als volgt:

 1. Je leent geld van je ouders en hier betaal je rente over

 2. De rente die je betaalt mag je opvoeren voor de hypotheekrenteaftrek

 3. Je ouders schenken je maandelijks een bedrag dat binnen de schenkingsvrijstelling ligt en dat even hoog is als de rente die je betaald hebt

 

Het voordeel van het kasrondje: de belastingdienst betaalt mee want van de hoge rente die je aan je ouders betaalt krijg je een deel via de hypotheekrenteaftrek weer terug.

 


Kettingbeding
 

Een kettingbeding is een bepaling die in de koopakte steeds aan de nieuwe koper moet worden doorgeven. Een kettingbeding is een verplichting om ‘wel iets te doen of te geven’. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld de verplichting om onderhoud te plegen of contributie te voldoen. Dit gaat dus niet automatisch zoals bij een kwalitatieve verplichting, maar de verkoper moet dit daadwerkelijk overeenkomen in de koopovereenkomst. Om te voorkomen dat de verkoper dit nalaat, wordt er om het beding meer kracht bij te zetten een boetebeding aan gekoppeld.

Kluswoning
 

Het woord zegt het al, dat is een woning waar aan geklust moet worden. Meestal hebben we het dan niet over een woning waar alleen de badkamer of keuken van vervangen dient te worden. Vaak is het een gedateerde woning die bijvoorbeeld niet aan de huidige eisen voldoet. Er zijn allerlei verschillende kluswoningen.

 

Koopakte / Koopovereenkomst / koopcontract
 

Een koopovereenkomst is niets ander dan het in een overeenkomst vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt. Bij het kopen van een huis zijn dat onder andere: Wat is er gekocht? Tegen welke prijs? In welke staat? Tegen welke voorwaarden? Van wie is gekocht? (verkoper) Wie heeft gekocht? (koper) Wanneer wordt er geleverd?

Koopsom / Aanneemsom

 

De koopsom van een huis is de prijs die je aan de verkoper betaalt om eigenaar te worden van het huis. De koper en de verkoper bepalen samen de koopsom.
 

Bijkomende kosten

Ga je een huis kopen, dan moet je naast de koopsom ook rekening houden met bijkomende kosten voor de aankoop van een woning. Bijvoorbeeld kosten koper, notaris- en makelaarskosten. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning krijg je ook te maken met kosten als bouwrente en bankgarantie.


Kopersmarkt
 

In de woningmarkt wordt gesproken over een verkopersmarkt en een kopersmarkt. Bij een verkopersmarkt heeft de verkoper het grotendeels voor het zeggen en in een kopersmarkt de koper. Indien er veel aanbod is en relatief weinig kopers heeft de koper het voor het zeggen. Er is in zo’n markt voldoende keuze voor een goede onderhandelingspositie van de koper.

 

Kosten Koper (k.k.)

De koper betaald de kosten van de koop van de woning. Onder de kosten koper verstaan we onder meer de kosten voor (1) overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; (2) 2% overdrachtsbelasting (tarief 1999); (3) notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.


Kosten Makelaar

Voor het verkopen van een huis rekent de makelaar kosten, dat zijn veelal kosten die gemaakt moeten worden om de woning goed te kunnen presenteren. Ook rekent de makelaar een vergoeding voor de werkzaamheden die hij of zijn kantoor verricht. Dit noemt men courtage.

 


Kwalitatieve verplichting
 

Een kwalitatieve verplichting, een verplichting die inhoudt om ‘iets te dulden of om iets niet te doen’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichting dat de koper van de woning moet dulden dat de buren een recht van overpad hebben of een verhuurverbod, een verbod op bouwen, dulden van geluidsoverlast.

Leegstandswet

 

Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd.


Levering
 

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte

 

Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.

Looptijd

De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.


Maandlast

Het bedrag dat jouw hypotheek je elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat je elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als je belastingaftrek verrekend is.


Machtiging Notaris

 

Koper(s) en verkoper(s) kunnen bij de notaris een machtiging tekenen. Het kan voorkomen dat een koper of verkoper niet aanwezig kan zijn tijdens de overdracht bij de notaris. De oplossing is van tevoren een machtiging te tekenen.


Makelaar o.g.

 

Tussenpersoon die bemiddelt bij de aan- of verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken zoals huizen of bedrijfs onroerend goed.


Maisonnette
 

Een maisonnette is een woning in een groter gebouw. Een appartement bestaat uit 1 woonlaag, een maisonnette uit meerdere woonlagen. Het woord maison komt uit het Frans en betekent huis. Het woord ette betekent uitgang van verkleining.

Makelaarscourtage

Zie courtage.

 

Meeneemregeling

 

Regeling om een hypotheek mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat de looptijd nog niet verstreken is.


Meerjaren onderhoudsplan - MJOP

MJOP staat voor Meerjaren Onderhoudsplan en is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden. Tevens staan er de kosten van het onderhoud in vermeld. Dit rapport heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars. Vaak staat hierin het toekomstig onderhoud beschreven van bijvoorbeeld het dak, de gevels, de kozijnen en het trappenhuis.


Meldingsplicht verkoper / Mededelingsplicht verkoper

De meldingsplicht van de verkoper houdt in, dat bij (bouwkundige) gebreken die hem bekend zijn, direct moet melden aan de koper. Zowel de verkopend als de aankopend makelaar zullen hiernaar vragen. Dit geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de buurman om van het pad gebruik te maken. Of de melding dat bij een appartement de parkeerplaatsen op het appartementsterrein voor algemeen gebruik zijn. Als je jouw woning verkoopt, is het raadzaam de vragenlijst correct en volledig te beantwoorden.


Monument

 

Een monument is een overblijfsel dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde gezien wordt als algemeen belang. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid. In Nederland zijn er 4 typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten. Onderhoud of restauratie aan zo’n object is vaak erg kostbaar. Er zijn een aantal regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken om een restauratie mee te financieren.


Nationale Hypotheek Garantie - NHG
-

Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. Je kan een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

NEN 2580 Meetinstructie

NEN-2580 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

NHG Grens

 

De grens is voor 2021 vastgesteld op € 325.000,00 bij extra energiebesparende voorzieningen is de grens 6% hoger, te weten € 344.500,00


Nominale rente
 

De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

Notaris
 

Een openbaar ambtenaar, die door de is Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Bij sommige koop / verkoop transacties is een projectnotaris betrokken. Normaal gesproken kiest de koper de notaris die de overdracht van het registergoed behandeld. Indien er een projectnotaris is aangewezen, behandelt deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal door de verkopend makelaar opgesteld maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

Notariskosten
 

Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de notaris notariskosten. Een notaris is verplicht bij het passeren (leveren) van een huis. De notariskosten zijn gesplitst in twee delen namelijk; leveringskosten en hypotheekkosten.

NVM

 

De NVM is met circa 4000 leden de grootste makelaarsvereniging van Nederland. Ze bestaat al ruim honderd jaar waarbij de makelaars zijn onderverdeeld in vakgebieden en regio’s. Het vestigingsbureau is gevestigd in Nieuwegein. De NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.


NVM Beëdiging

 

Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.


NVM Erecode

Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld en die in de NVM erecode zijn neergelegd. Deze gedragsregels vormen een uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op naleving van de NVM Erecode.


NVM Huisgarantie

Een verzekering tegen eventuele verborgen gebreken die de makelaar van de NVM kan aanbieden. De verzekering wordt op basis van een bouwtechnische keuring afgesloten. Ook een verkoper kan een bouwkundige keuring die onder de NVM huisgarantie valt laten uitvoeren en dit vervolgens aanbieden bij de verkoop. Een potentiële koper kan dan een verzekering afsluiten.

 


NVM No-Risk Clausule
 

Met de NVM No risk-clausule die je kunt opnemen in de ontbindende voorwaarden, is het mogelijk om de aankoop van je nieuwe woning te ontbinden, wanneer je je oude woning niet (op tijd) kunt verkopen. Dit kan alleen maar als de verkoper van je nieuwe huis deze clausule ook echt accepteert vanuit de ontbindende voorwaarden.

Het gevaar van deze clausule is dat de verkoper van jouw nieuwe huis deze clausule eigenlijk ook moet opnemen in het koopcontract van zijn nieuwe woning, enzovoort, enzovoort. Als er nu 1 koop niet doorgaat komt er een hele keten van verkopen op losse schroeven te staan.

 

NWWI
 

Taxatie-instituten controleren taxatierapporten, ook wel valideren genoemd. Indien een taxateur in het taxatierapport te veel afwijkt van de waarden van het rekenmodel van het taxatie instituut, moet de taxateur die afwijking onderbouwen. Dit is om fraude tegen te gaan. De taxateur wordt dus gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.

Onder bod (zijn)
 

De makelaar kan aangeven dat hij met een woning onder bod is. Dat betekent alleen dat hij een serieuze klant heeft waar hij het vertrouwen in heeft een deal te sluiten. Tijdens het “onder bod” zijn mogen de bezichtigingen gewoon doorgaan maar moet de makelaar dit wel melden aan de kijkers.

Ondergrondse tank

Een ondergrondse tank is een tank die bijvoorbeeld in de achtertuin ligt. Vroeger werden er ondergrondse tanks ingegraven voor de opvang van toilet-en douchewater. Dit noemt men een septic tank. In veel oude vooroorlogse woningen komt dit nog voor. Het kan ook voorkomen dat er een olietank in de tuin aanwezig is.

Onderhandeling

 

Een onderhandeling is een proces waarmee partijen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Hiermee proberen we te bereiken wat we anders niet zouden bereiken. Succesvol onderhandelingen voeren is een vaardigheid waar makelaars over moeten beschikken om het beste voor hun klanten eruit te halen. Het is in principe iets zakelijks, maar we hebben er dagelijks mee te maken. Tijdens het onderhandelen kan ook de gunfactor een rol spelen bij het wel of niet succesvol afronden van een deal.


Onderhandse verkoopwaarde

 

Vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

 

Onderzoeksplicht koper
 

Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in muren. De verkoper hoeft de koper daar niet uitdrukkelijk op te wijzen. Indien de koper een bouwkundige keuring uit laat voeren is er in grote mate voldaan aan de onderzoeksplicht. Sommige gebreken zijn al jaren bij de verkoper bekend maar niet direct zichtbaar. Dat moet gemeld worden.

Onroerende zaak
 

De grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond en aan een gebouw.

 

Onroerende zaakbelasting (OZB)
 

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Deze staan in Zwolle op de GBLT aanslag vermeld.

Ontbindende voorwaarden

 

Het is mogelijk een ontbindende voorwaarden in een koopakte op te nemen waarin u een voorbehoud maakt bij het kopen van een woning. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld worden opgesteld voor het rond krijgen van de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.


Opleveringsdatum

 

Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke levering samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.


Opstalverzekering

 

De verzekering dekt in de meeste gevallen de schade aan uw huis, de opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. U bent verzekerd als uw huis beschadigd raakt door iets waar u zelf niets aan kunt doen, zoals schade door brand, water of storm. Let op: Verzekeraars hebben ook uitsluitingsclausules de “zogenaamde kleine lettertjes”. Zorg ervoor dat het duidelijk is voor welke schade u wel- en/of niet verzekerd bent. Tip: Sluit voordat u naar de notaris gaat voor de overdracht van uw “nieuwe” droomhuis een woonhuisverzekering af. Bij de notaris worden de handtekeningen gezet en komt er een datum met tijdstip op de akte te staan. Mocht er schade aan de woning ontstaan na het tekenen van de akte ben je als koper niet verzekerd. Regel dat!


Opstartkosten
 

Opstartkosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een verkooptraject. Deze omvatten onder andere de fotograaf, styliste, video-opname, digitale plattegronden, 360-graden fotografie en internetmarketing.

 

Optie (op een huis)

In sommige gevallen kun je een optie vragen op een huis. Daarmee voorkom je dat een andere kaper op de kust het huis koopt waar je interesse in hebt. Bij een huis kopen van bestaande bouw wordt daar meestal geen gebruik van gemaakt, maar bij een kavel of nieuwbouw is dat heel gebruikelijk.Ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden.


Overbruggingskrediet

Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.


Overdrachtsbelasting

U krijgt te maken met overdrachtsbelasting indien u een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld een huis heeft gekocht of gekregen. U betaald dan overdrachtsbelasting voor deze verkrijging. Het kan ook gaan om een stuk grond, bedrijfspand of de rechten op onroerende zaken.


Overlijdensdekking

 

De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.


Oversluiten

 

Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris.


Overwaarde

 

Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.


Pacht

 

De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.


Pandrecht

 

Het pandrecht is vergelijkbaar met het hypotheekrecht, met als groot verschil dat het bij een hypotheekrecht over onroerende goederen gaat (denk aan grond en de daarop gebouwde huizen), terwijl een pandrecht niet op onroerende goederen gevestigd kan worden. Het pandrecht heeft dus niets te maken met een pand (een gebouw), maar met verpanding. Een pandrecht kan op vrijwel alle andere zaken gevestigd worden: op roerende goederen, op rechten aan toonder of order en op het vruchtgebruik van een dergelijke zaak of recht.

Het pandrecht wordt gevestigd als zekerheid voor terugbetaling van een geldvordering.


 

Passeren (van de hypotheek)
 

De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

Penthouse

 

Dit is een niet vrijstaand woonhuis op de bovenste verdieping van een gebouw en valt onder het begrip appartement. In de meeste gevallen is dit een luxe woning en is over het algemeen duur. Qua vorm wijkt het meestal iets af maar dat is niet altijd zo. Vaak is er een dakterras of zijn er meerdere dak terrassen. Een penthouse heeft vaak een mooi uitzicht en kan grotendeels voorzien zijn van glas hetgeen de bewoner een gevoel van vrijheid geeft.


Perceeloppervlakte

 

Het perceel is de oppervlakte van de grond die bij de woning hoort. Dit kan uit meerdere percelen bestaan.


Portiekwoning

 

Een portiek is vaak een ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte. Daarin bevindt zich de ingang van een gebouw. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang. Deze wordt portiek genoemd. Vaak zijn ze rond een gemeenschappelijk trappenhuis gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd. Dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.


Promotiekosten

 

Promotie kosten zijn de kosten die worden gemaakt om de woning onder de aandacht te brengen. Deze bestaan voor een groot deel uit de opstartkosten om een goede presentatie te maken. Zonder een goede presentatie van de woning heeft het geen zin om te promoten. In de opstartkosten zijn ook vaak de promotiekosten verwerkt maar dat hoeft natuurlijk niet. Extra middelen om de woning onder de aandacht te brengen worden vaak doorberekend aan de verkoper.


Puntenstelsel

Het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) is een landelijke regeling, die de kwaliteit van een woning vertaalt in punten. Het gaat dan om zelfstandige woonruimte. Dat zijn woningen met een eigen toegang en een eigen keuken, badkamer en toilet.

Het puntenaantal bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn. En of een woning die u wilt verhuren een vrijesectorwoning is.

 

Recht van erfpacht

De grond en de opstal (woning) is soms gesplitst en heeft soms twee eigenaren, de ene is eigenaar van de grond terwijl de andere eigenaar is van de opstal. De grond is dus van iemand anders, dit kan de gemeente, een investeerder of bijvoorbeeld een woningstichting zijn. Als gebruiker van de grond en eigenaar van de opstal huurt u de grond voor een overeengekomen huurprijs. Deze huur wordt ook wel canon of erfpachtcanon genoemd.


Recht van hypotheek

 

Je geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijf je in gebreke met de aflossing en wordt je huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.


Recht van opstal

 

Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal is de opstaller. Het opstalrecht moet gevestigd met een akte van vestiging.

Met een opstalrecht kan je bijvoorbeeld eigenaar zijn van een woning op andermans grond. Zonder dat recht zou die woning door natrekking namelijk eigendom worden van de grondeigenaar.


Recht van overpad
 

Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Heeft u het recht van overpad? Dan mag u over de grond van uw buren lopen of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen. Een recht van overpad is een zogenoemde ‘erfdienstbaarheid’.

Referenties

In de huizenmarkt en door taxateurs wordt vaak het woord referenties gebruikt. Referenties zijn vergelijkbare woningen die vaak gering van elkaar afwijken.


Rendement

Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

 


Rentevaste periode
 

De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Reservefonds

 

Een reservefonds is een fonds waar vaak periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig onderhoud bij bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een maandelijkse bijdrage zodat er geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig is.


Restschuld
 

Dit is de schuld die ontstaat na de overdracht van de woning bij de notaris. Het verschil tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek wordt restschuld genoemd. Indien er een schuld overblijft moet dit in de meeste gevallen uit eigen middelen via de notaris voldaan worden.

Roerende goederen / zaken

Met de roerende zaken worden verschillende zaken bedoeld die roerend zijn (meegenomen kunnen worden), zoals gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. In de meeste gevallen worden die zaken op een roerende zakenlijst vermeld.


Royement

Royement betekent doorhalen of beëindigen. Wanneer een woning is verkocht zal ook de hypotheek worden beëindigd of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet royement. In sommige gevallen komt het voor dat er een restschuld overblijft. De opbrengst van de woning is minder dan de hoogte van de hypotheek. De bank zal dan royement moeten verlenen anders kan de verkoop niet doorgaan.


Royementsclausule

 

Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis wordt er vaak een royementsclausule in de koopakte opgenomen. Over het algemeen wordt voor deze clausule een termijn afgesproken. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. Er moeten door de verkopers gegevens aan worden geleverd over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG moet er eerst een toetsing volgen.


Servicekosten

 

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U betaalt ook kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.


Sleutelverklaring
 

Normaal gesproken krijgt de koper na het tekenen bij de notaris de sleutel van de woning. Soms komen koper en verkoper overeen dat de sleutel eerder aan de koper wordt gegeven. Koper kan dan bijvoorbeeld alvast de spullen overbrengen of kleine werkzaamheden verrichten.

Starterslening

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis tóch mogelijk. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.  De Starterslening bestaat uit twee delen: Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening en een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening. Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van je Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af. Let wel op; Niet iedere gemeente heeft een Starterslening. Zoek dit van te voren goed uit.


Startersvrijstelling

 

Voor de komende vijf jaar geldt een eenmalige vrijstelling op de overdrachtsbelasting voor kopers (natuurlijk persoon) tussen de 18 en 35 jaar. Het tarief van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning tot € 400.000,- is 0%.


Starterswoning

Een starterswoning is een woning of appartement voor (jonge) starters op de woningmarkt. Het gaat hier vaak om jongeren die op zichzelf gaan wonen. Zo’n woning zit qua vraagprijs vaak aan de onderkant van de markt.

 


Stille verkoop
 

Hiermee wordt bedoeld dat de verkoop van een woning een beetje stil wordt gehouden. Meestal wordt de woning niet gedeeld via Social Media en is er geen plaatsing op Funda.

SKW Garantie- en waarborgregeling

 

Als u een woning koopt of gaat huren, gaat u er als klant vanuit dat uw woning wordt afgebouwd en dat deze van goede kwaliteit is. Maar wat als de aannemer bijvoorbeeld failliet gaat? Of als de woning na oplevering gebreken vertoont?  Bouwbedrijven en projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij SWK melden een project aan en laten dit certificeren. Als koper krijgt u een certificaat voor uwwoning. Met een SWK-waarborgcertificaat krijg je: een afbouwwaarborg. Als je aannemer failliet gaat, wordt uw woning zonder meerkosten afgebouwd. SWK regelt dit voor u samen met de betrokken verzekeringsmaatschappij HDI Global. Dit heet de insolventiewaarborg. Een herstelwaarborg– als de woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft, valt dit onder de garantie van de aannemer. Met het SWK-waarborgcertificaat heeft u de zekerheid dat gebreken worden hersteld tot 6 jaar na de oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar. Als je aannemer de garantie niet wil of kan nakomen kun je een Beroep op de Waarborg doen, een beroep op SWK dus. Is het Beroep terecht dan laat SWK je woning herstellen. Dit heet de gebrekenwaarborg. Energie Prestatie Garantie– als je investeert in isolatie of bijvoorbeeld zonnepanelen wil je zeker weten dat je het beloofde rendement haalt. Je sluit deze garantie af samen met je aannemer, die aangesloten moet zijn bij SWK.


Taxateur
 

Een taxateur taxeert de woning. Hij doet onderzoek naar divers aspecten om tot een waardeoordeel te komen. Hij zoekt naar vergelijkbaar materiaal om zijn waarde in het taxatierapport te onderbouwen. Er kunnen verschillende waardes worden gevraagd. Dat is afhankelijk van het doel van de taxatie.

Taxatie

Dit is een opdracht aan de taxateur om een woning te taxeren. Meestal gaat het om een woning die is gekocht of een hypotheekversluiting. Het kan ook om een ander soort taxatie gaan. De taxateur ontvangt de opdracht en maakt een afspraak om de woning te taxeren.

Taxatieopdracht

Dit is een opdracht aan de taxateur om een woning te taxeren. Meestal gaat het om een woning die is gekocht of een hypotheekversluiting. Het kan ook om een ander soort taxatie gaan. De taxateur ontvangt de opdracht en maakt een afspraak om de woning te taxeren.

​​Taxatierapport

Door de taxateur opgesteld rapport met een correcte onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde van het object.

Taxatietarief

Taxatie tarief is het bedrag dat de taxateur afspreekt met de opdrachtgever. Dit tarief kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals: •Vergoeding taxateur •Validatiekosten zoals NWWI •Kadastrale recherche •Opvragen externe informatie •Overige kosten


Ter handstelling

Een mondelinge deal is niet bindend, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ter handstelling heeft plaatsgevonden, ontstaan er pas rechten en plichten.

TMI - Taxatie Management Instituut

Een bedrijfspandtaxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Instituut (TMI) biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de markt en dat deze onderbouwd is. Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Instituut (TMI) maakt bedrijfspand vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar.

Tophypotheek

Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis. Momenteel kan je alleen 100% van de woningwaarde financieren.


Transport

Met transport wordt bedoeld het passeren van de transportakte bij de notaris. Anders gezegd; Het juridisch overdragen van de woning van verkoper aan koper. Transporteren van de één naar de ander. Hetgeen in de koopovereenkomst is afgesproken wordt nu uitgevoerd.


Transportakte
 

Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Uitstel financieringsvoorbehoud

Wanneer de koop wordt gesloten, kan dat zijn onder voorbehoud van financiering. De koper krijgt dan een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Krijgt de koper de lening niet voor elkaar, dan kan hij de overeenkomst ontbinden. Koper dient dit onderbouwd aan te tonen.


Variabele rente
 

Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

Verborgen gebreken

 

U koopt een huis altijd in de staat waarin het op dat moment is. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als koper heeft u een onderzoeksplicht, dit kan zijn in de vorm van een bouwkundige keuring. De verkoper heeft een mededelingsplicht: hij moet het u vertellen als er gebreken aan de woning zijn waarmee hij bekend is. Soms blijken er toch verborgen gebreken te zijn die tijdens de verkoop van de woning wel aanwezig waren, maar waar de koper geen weet van had. In principe komen vanaf de eigendomsoverdracht eventuele verborgen gebreken voor rekening van de koper. Toch zijn er situaties waarin de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld: Bij een ernstig gebrek. Dit is een gebrek dat zo ernstig is dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat. Ook wel non-conformiteit genoemd. En ook bij een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft gemeld. Als er zichtbare gebreken zijn, of gebreken die met een beetje onderzoek kunnen worden ontdekt, is de verkoper daarvoor achteraf niet aansprakelijk. Als koper is dit uw risico. Gaat het om zeer ernstige gebreken die een normaal gebruik van de gekochte woning niet mogelijk maken? Dan komt het herstel van deze gebreken in principe voor rekening van de verkoper, áls de non-conformiteit bewezen kan worden. Daarbij maakt het niet uit of de verkoper op de hoogte was van de gebreken of niet. Bij een beroep op non-conformiteit zal in veel gevallen een deskundigenrapport noodzakelijk zijn waaruit de ernst van het gebrek blijkt.


Vereniging van Eigenaren (VVE)

 

Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.


Verkocht Onder Voorbehoud

 

Wanneer een deal voor een huis is gesloten krijgt deze woning de status “Verkocht onder voorbehoud”, Dit betekent dat de woning in principe verkocht is met uitzondering van de ontbindende voorwaarden. Dat zijn vaak de gebruikelijke voorwaarden zoals het voorbehoud financiering.


Verkoopplan

Ook deze term heeft het antwoord al in zich. Een verkoopplan is een plan wat wordt gemaakt om een huis te verkopen. Meestal stelt de makelaar zo’n plan op maar je kunt het ook zelf doen.


Verkoopwaarde

 

Dit is het bedrag waarvoor een koper op een bepaald moment een woning koopt.


Verkopersmarkt

 

De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers.


Verschil hoekwoning en eindwoning

 

In de volksmond gebruiken we beide termen door elkaar maar de taxateur mag deze 2 begrippen niet door elkaar halen. Kort gezegd is een hoekwoning een woning waarbij er grond beschikbaar is naast de woning. Een eindwoning heeft dat niet. Bij een eindwoning kan er bijvoorbeeld wel een klein gangetje tussen 2 blokken huizen doorlopen.


Verwervingskosten

 

De verwervingskosten zijn de totale kosten die nodig zijn om een huis te kunnen kopen (ofwel verwerven).

De verwervingskosten betreffen:

 • Koopsom van de woning

 • Financieringskosten

 • Overdrachtsbelasting (bestaande bouw)

 • Verbouwingskosten

 • Bouwrente (nieuwbouw)


Volmacht

Met betrekking tot de volmacht voor aan- en/of verkoop van onroerend goed kan een koper of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers namens u de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is. Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekend. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen, want de notaris moet uw handtekening legaliseren. Dit kan ook in het buitenland bij een notaris indien u voor lange tijd in het buitenland verblijft.


Voorlopige koopovereenkomst / voorlopig koopcontract
 

De koopovereenkomst, ook wel in de volksmond “voorlopig koopcontract” of “voorlopige koopovereenkomst” genoemd, is zoals velen denken niet voorlopig. Als verkoper ben je na het tekenen gebonden aan de overeenkomst. Als koper heb je nog drie dagen bedenktijd. De term “voorlopig” wordt zo genoemd omdat er meestal nog ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan die nog niet zijn uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde financieringsvoorbehoud, maar ook andere voorbehouden kunnen in het contract staan.

Voorlopige teruggaaf

De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen.


Vraagprijs

 

Het woord zegt het al; Dat is de prijs die iemand voor iets vraagt! Bijvoorbeeld de vraagprijs van een huis. Deze prijs wordt vaak na gedegen onderzoek en op advies van de makelaar in overleg met de verkoper vastgesteld. Het is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het kan zelfs voorkomen dat een verkoper de vraagprijs verhoogt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer blijkt dat er enorm veel interesse is in een woning. Mag dat? Jazeker, een verkoper mag de prijs zowel verlagen als verhogen.

Vragenlijst

De vragenlijst is een informatielijst die door de verkopers wordt ingevuld. Deel A is ter informatie van de notaris en verkopend makelaar en vragenlijst B is ter informatie van de (potentiële) koper.

Vrij Op Naam - V.O.N.

 

Bij een nieuwbouwwoning staat achter de vraagprijs de toevoeging v.o.n. Vrij Op Naam wil zeggen dat er geen overdrachtsbelasting maar BTW wordt geheven op de koopsom. Wel komen de kosten voor de notaris en de bouwrente voor uw rekening.


Vruchtgebruik

 

Vruchtgebruik geeft het recht om bezittingen die van iemand anders zijn te gebruiken of de ‘vruchten’ daarvan te genieten. Zo kan vruchtgebruik bijvoorbeeld betekenen dat iemand in het huis van een ander mag wonen, of de rente van de bankrekening van iemand anders voor zichzelf krijgt.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de goederen waarvan het vruchtgebruik wordt genoten zelf in stand blijven: het huis moet blijven bestaan. Behalve als uitdrukkelijk is toegestaan dat de goederen (mogen) worden verbruikt. In het voorbeeld: als ook het saldo van de bankrekening gebruikt mag worden, naast de rente.

Ook is een belangrijk uitgangspunt dat de eigendom van die goederen blijft bij degene van wie het huis of het banksaldo al was, of die de eigendom krijgt, bijvoorbeeld door een testament.


Waarborgsom

 

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

Waarde

Het begrip waarde is enorm ruim, wat is iets waard? Wat vind jij iets waard? Voor de één is een product of dienst veel meer waard dan voor een ander. Waarde is ook een soort universeel begrip. Een maatstaaf van waaruit je kunt gaan rekenen.
 

Waardeverklaring woning

 

Door een makelaar opgemaakt verkort taxatierapport. In een waardeverklaring wordt na een opname van de woning de marktwaarde bepaald.


Wet Voorkeursrecht Gemeenten

 

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) verplicht eigenaren om een perceel waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de overheid (de gemeente, provincie of het Rijk) aan te bieden. Deze wet geeft overheden de mogelijkheid om een betere positie – en dus meer grip – op de grondmarkt te krijgen. Bovendien kan prijsopdrijving door speculatie worden voorkomen.


Woningborg-certificaat
 

Meer dan 1 miljoen woningen zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar, want de certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico’s bij het bouwen of verbouwen van een nieuwbouwwoning of transformatieproject zijn met een Woningborg-certificaat afgedekt. Bovendien is het certificaat vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en verplicht als u voor uw woning een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit.

Woningruil

Woningruil kan de oplossing zijn voor een vastzittende woningmarkt, eigenlijk zijn het 2 verschillende transacties, verkoper 1 verkoopt z’n huis aan koper 2 en verkoper 2 verkoopt zijn huis aan koper 1.


Woningwet

 

De Woningwet gaat over de kwaliteit van de woningvoorraad en over het bouwen, het gebruik en de sloop van woningen.


Woonlasten

Woonlasten zijn de kosten die gemaakt worden om te kunnen wonen. Het gaat hierbij om alle lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektra. Ook verzekeringen en gemeentelijke lasten maken deel uit van de woonlasten. Eigenlijk alle lasten die met het wonen te maken hebben.


Woonoppervlakte

 

De oppervlakte van de woning. Tegenwoordig worden alle woning middels de NEN-2580 norm opgemeten.


Woonvergunning

 

In een aantal gemeenten is – beneden een bepaalde koopprijs – een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.


WOZ-waarde
 

Waardering Onroerende Zaken, de WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld en is de waarde van je huis. De WOZ waarde wordt gebruikt als basis voor diverse belastingen en heffingen. Let op dit is heel iets anders dan de marktwaarde van de woning.

Zoekopdracht

 

Als woningzoeker kun je een makelaar een zoekopdracht geven. De makelaar of de medewerkers gaan dan op zoek naar een geschikt huis. Daarvoor zal er eerst een zoekprofiel worden opgesteld. De makelaar moet natuurlijk weten welk huis hij moet zoeken. Vaak bestaat zo’n opdracht het 2 delen, namelijk; het zoeken en het helpen bij de aankoop. De makelaar functioneert naast het zoeken naar een geschikte woning ook als aankoop makelaar.


Zoekprofiel

Als woningzoeker ken je misschien het begrip zoekprofiel wel. Dat is een profiel of wensenlijst van welk soort woning je zoekt.

Aankoopbegeleiding
Aankooptraject
Aannemingsovereenkomst
Courtage
bottom of page